ระดับความยากง่ายระยะเวลาในการรักษาอัตราค่าบริการ
การจัดฟันทั่วไป
✓ ไม่ถอนฟัน
✓ ฟันห่างเล็กน้อย
✓ ฟันซ้อนเกเล็กน้อย
24 เดือน36,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนน้อย
✓ ไม่ถอนฟัน
✓ ฟันห่าง
✓ ฟันซ้อนเก
✓ ฟันหมุน
✓ ฟันผิดรูปร่าง
30 เดือน45,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนปานกลาง
✓ ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง
✓ สบลึก สบเปิด
✓ สบคร่อมเล็กน้อย
✓ อาจจะถอนหรือไม่ถอนฟัน
36 เดือน54,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนมาก
✓ ฟันล่างคร่อมบน
✓ ฟันสบคร่อมหลายจุด
✓ ฟันล้มเนื่องจากถอนฟันมานาน
✓ จัดฟันแบบถอนฟันซี่ที่ไม่ใช่ตำแหน่ง
มาตรฐานเนื่องจากมีฟันผุใหญ่มาก
✓ จัดฟันสำหรับการใส่ฟัน
42 เดือน63,000 บาท
การจัดฟันที่ฟันอยู่ผิดตำแหน่ง
✓ ฟันฝังอยู่ในเหงือก
✓ ฟันอยู่สลับตำแหน่งกัน
48 เดือน72,000 บาท